Neidio i'r prif gynnwys

Referee Match Breakdown

Referee Match Breakdown
Dyfarnwr Clwb Prawf Breakdown
D Herbert 1 Test

1882 W v E

Charles Lewis Llandovery 1 Test

1885 W v E

Horace Lyne Newport 1 Test

1885 E v I

Richard Mullock Newport 1 Test

1886 I v E

William Phillips Cardiff 2 Tests

1887 I v E
1889 I v S

Billy Douglas Cardiff 4 Tests

1891 I v E
1894 E v I
1896 S v E
1903 E v S

William Wilkins Llanelli 3 Tests

1893 E v S
1894 S v E
1895 E v S

Tom Williams Llwynypia 1 Test

1904 E v I

Harry Bowen Llanelli 1 Test

1905 E v S

Ack Llewellyn Pontypridd 1 Test

1906 E v I

Tommy Schofield Bridgend 12 Tests

1907 E v S
1908 E v I
1910 E v I
1911 E v S
1912 E v I, F v E
1913 E v S
1914 E v I, S v E
1920 E v S
1921 E v I
1922 S v I

Jack Games Abercarn 3 Tests

1909 E v A
1913 E v F
1914 F v E

Gwyn Nicholls Cardiff 1 Test

1909 E v S

E A Johns 1 Test

1911 E v F

Albert Freethy Neath 18 Tests

1923 F v E
1924 E v F, F v US, I v NZ
1925 E v NZ, I v S, S v E, F v E
1926 E v F
1927 F v E
1928 I v E, E v F
1929 E v I, F v E
1930 I v E, E v F
1931 E v I, F v E

Tommy Vile Newport 12 Tests

1923 S v F, E v I, S v I, E v S
1924 I v E, S v I, E v S
1925 E v I
1927 E v I
1928 E v A, E v S
1931 F v I

E Roberts 1 Test

1924 F v S

W J Llewellyn Bridgend 3 Tests

1926 F v S, I v E
1928 S v A

Wilf Faull Swansea 3 Tests

1936 E v NZ, S v I
1937 E v I

Harold Phillips Pontypridd 1 Test

1936 E v S

Ivor David Neath 14 Tests

1938 E v S
1939 S v E
1947 E v S
1952 S v F, I v S, E v I
1953 S v I
1954 S v F, E v NZ, S v NZ, F v NZ, F v, 1956 F v E; E
1955 I v F

Trevor Jones Maesteg 6 Tests

1947 E v F
1948 E v I, F v E
1949 E v F
1950 S v F
1951 I v E

Viv LLewellyn Llansamlet 1 Test

1951 E v F

Vernon Parfitt Newport 2 Tests

1953 E v F
1954 I v S

Cyril Joynson Caerleon 1 Test

1955 E v S

Jack Evans Cardiff 2 Tests

1958 I v A, F v E

Gwynne Walters Gowerton 23 Tests

1959 F v S, I v E, E v S, I v F
1960 S v F, E v I, I v S, F v I
1961 F v SA, E v F
1962 E v I, F v E
1963 E v S, F v R
1964 E v I, F v E, F v I, F v Fj
1965 I v F, S v I, E v S, S v SA
1966 F v E

Gwilym Treharne Port Talbot 5 Tests

1960 I v SA
1961 E v SA, I v E, I v F
1963 S v I

Fred Price Blaenavon 1 Test

1963 I v F

Dai Hughes Llanelli 5 Tests

1965 F v It
1966 S v F, I v S
1967 I v E, S v I

Meirion Joseph Cwmavon 22 Tests

1966 S v A
1967 I v A
1968 E v I, I v S, R v F
1969 S v I, S v SA
1970 S v E
1971 I v E, S v E
1972 S v F, S v E
1973 I v NZ, S v PXV, F v J
1974 E v I
1975 F v Arg
1976 E v A, F v A
1977 E v S, S v I, F v S

Ken Morgan Llandarcy 1 Test

1967 F v It

Ken Jones Llanelli 3 Tests

1968 I v A
1970 F v E
1971 S v I

Ron Lewis Llangynwyd 6 Tests

1970 E v I
1971 E v F
1972 F v I
1973 S v I, E v A
1974 Arg v F(2)

Ernie Lewis Abertillery 1 Test

1971 F v A

Jeff Kelleher Llantwit Major 4 Tests

1973 E v S
1974 F v E
1976 R v F
1977 E v F

Denzil Lloyd Nantyffyllon 2 Tests

1975 I v F
1976 S v E

Selwyn Lewis Cwmgors 2 Tests

1975 F v S
1976 I v S

Cenydd Thomas Pontypridd 3 Tests

1977 F v NZ
1978 S v F, F v I

Clive Norling Birchgrove 25 Tests

1978 I v NZ
1979 E v S
1980 F v E
1981 I v F, NZ v SA(1,2), F v NZ
1982 I v S
1983 A v Arg(1,2)
1984 F v I
1985 E v S
1986 E v I
1987 I v F – RWC: Can v Ton, F v Fj(1/4 F)
1988 E v I, R v F
1989 NZ v Arg(1,2)
1990 I v S, A v F(1,2)
1991 Nam v I(1,2)

Corris Thomas Cardiff 2 Tests

1979 S v I
1980 E v I

Ken Rowlands Ynysybwl 4 Tests

1980 SA v SAm(2)
1981 F v S
1982 S v E
1986 SA v Cv(4)

Alun Richards Caldicot 4 Tests

1980 R v F
1981 A v F
1982 E v A
1983 F v S

Winston Jones Cwmgors 2 Tests

1984 S v F, NZ v F(2)

Derek Bevan Clydach 43 Tests

1985 E v R
1986 F v E, NZ v A(1,2)
1987 RWC: NZ v It, F v Zim, A v NZ 1988 I v Sam
1990 NZ v S
1991 I v F – RWC F v Fj, S v Sam(1/4 F), E v (RWC Final)
1992 S v E, E v I, NZ v World XV(1,2); 1993 F v S, NZ v A, C v A, Arg v SA(1,2)
1994 S v F, NZ v F(1,2)
1995 S v I – RWC SA v A, NZ v S (1/4 F), SA v F (1/2 F)
1996 S v E, SA v NZ, F v SA
1997 NZ v SA, F v SA
1998 E v I, NZ v A
1999 S v I, NZ v A- RWC I v Arg, NZ v Ton, Arg v F (1/4 F), A v SA (1/2 F); 2000 I v It

Les Peard Castleton 4 Tests

1989 I v E
1991 E v F, F v R, E v USA

Gareth Simmonds Taffs Well 6 Tests

1992 E v C
1993 Arg v Chile, Arg v Para
1995 R v F
1996 Arg v F
1997 S v I

Rob Yeman Taibach 2 Tests

1993 I v R
1994 NZ v SA

Clayton Thomas Bryncoch 19 Tests

1995 S v C, I v F – RWC: Arg v It
1996 S v F, Arg v F
1997 A v F (1,2)
1998 S v E, A v NZ, I v SA
1999 F v S, Sam v F, Ton v F – RWC, Eng v Fj – RWC: I v A, S v Sp
2000 S v E, USA v I

Robert Davies Dunvant 6 Tests

1997 I v It
1998 I v Geo
1999 S v It
2000 It v NZ
2001 E v S, It v Sam

David Davies Llanbradach 2 Tests

1998 It v S, C v Uru

Nigel Whitehouse Gowerton 17 Tests

2000 I v J, C v E, Arg v It, S v Ton
2002 I v S, USA v C, I v Fj
2003 S v I
2004 It v S, J v It, It v USA
2005 NZ v Fj, J v I, It v Arg, S v NZ; 2006 E v I, A v NZ

Nigel Williams Bryncoch 16 Tests

2002 NZ v It, Sp v It, I v Geo, S v SA 2003 It v F, A v I, SA v Arg, E v F – RWC: Arg v Nam, Fj v Jap, E v Uru
2004 I v S, NZ v E, S v SA
2005 F v S, A v F

Nigel Owens Pontyberem 75 Tests * + 7 Uncapped by WRU

2003 P v G*
2005 Arg v Sam, J v I
2006 Arg v U, It v A
2007 E v It, P v M*, NZ v A, I v It, Arg v Geo, S v Rom, A v Fj
2008 F v I, It v S, NZ v E, F v PI, E v SA
2009 I v F, S v It, SA v NZ, NZ v SA, E v Arg, I v SA
2010 S v F, A v E, SA v NZ, I v SA
2011 S v I, RWC: Fj v Nam, NZ v J, USA v A, SA v Sam, R v C, I v E, NZ v Arg
2012 F v It, E v I, NZ v I (1), NZ v Ire (2), NZ v A, A v SA, FvA, E v SA
2013 It v F, F v S, Arg v Eng, NZ v F, A v Arg, SA v NZ, I v NZ
2014 F v E, I v It, NZ v E, SA v A, Arg v A, *R v Z, E v NZ, F v A
2015 F v S, E v F, Tg v Ga, SA v S, F v I, A v SA, NZ v A, E v I, NZ v F, NZ v A; 2016 F v E, St V v J*, F v T, A v E, A v SA, NZ v A, It v NZ
2017 I v F, Arg v E, NZ v A, NZ v SA, Barb v NZ*, F v SA
2018 F v I, S v E, J v G

Leighton Hodges Treorchy 2 Tests

2013 C v I, S v It

Ben Whitehouse 6 Tests* Uncapped by WRU

2015 B v Sw*
2016 G v Sp*, Rom v U*
2017 B v G*, Can v USA*, Geo v Can*

Ymddangosiadau Dyfarnwr
76 Nigel Owens
Derek Bevan MBE
25 Clive Norling
23 Gwynne Walters
22 Meirion Joseph
19 Clayton Thomas
18 Albert Freethy
17 Nigel Whitehouse
16 Nigel Williams
15 Ivor David
12 Tom Schofield
12 Tommy Vile
06 Ben Whitehouse
06 Trevor Jones
06 Ron Lewis
06 Gareth Simmonds
06 Robert Davies
05 Gwilym Treharne
05 Dai Hughes
04 Billy Douglas
04 Jeff Kelleher
04 Ken Rowlands
04 Alun Richards
04 Les Peard
03 William Wilkins
03 Jack Games
03 WJ Llewellyn
03 Wilf Faull
03 Ken Jones
03 Cenydd Thomas
02 Leighton Hodges
02 Rob Yeman
02 William Phillips
02 Vernon Parfitt
02 Jack Evans
02 Denzil Lloyd
02 Selwyn Lewis
02 Corris Thomas
02 Winston Jones
02 David Davies
01 D Herbert
01 Charles Lewis
01 Horace Lyne
01 Richard Mullock
01 Tom Williams
01 Harry Bowen
01 Ack Llewellyn
01 Gwyn Nicholls
01 EA Johns
01 E Roberts
01 Harold Phillips
01 Viv Llewellyn
01 Cyril Johnson
01 Fred Price
01 Ken Morgan
01 Ernie Lewis

Partneriaid a Chyflenwyr

Prif Partneriaid
Principality
Admiral
Referee Match Breakdown
Referee Match Breakdown
Partneriaid swyddogol darlledu
S4C
BBC Cymru/Wales
Partneriaid Swyddogol
Isuzu
Heineken
Referee Match Breakdown
Referee Match Breakdown
Referee Match Breakdown
Cyflenwyr swyddogol
Gullivers
Referee Match Breakdown
Gilbert
Referee Match Breakdown
Rhino Rugby
Sportseen
Referee Match Breakdown
Referee Match Breakdown
Referee Match Breakdown
Referee Match Breakdown
Referee Match Breakdown
Referee Match Breakdown
Referee Match Breakdown
Referee Match Breakdown
Amber Energy
Opro